Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentarea proiectului

Având o durată inițială de implementare de 30 de luni, proiectul ”ALTERNATIVE PENTRU ŞOMAJ – promovarea şi dezvoltarea competenţelor şi activităţii antreprenoriale în rândul şomerilor” a fost prelungit prin Actul adițional nr. 5, aprobat la 12.09.2012, având o durată totală de implementare de 36 de luni (de la 1 iunie 2010 până la 31 mai 2013).

Activităţi care au fost prelungite:

Activitatea 2.3 - elaborare ghid de bune practici în prevenirea şi combaterea şomajului prin sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului regional şi local.

Activitatea a fost prelungită până la finalizarea proiectului şi va ilustra exemple de bune practică privind grupul ţintă cât şi programe inovatoare implementate prin proiect.

În cadrul Activităţii 2.3 Elaborarea unui ghid de bune practici și programe inovatoare, rezultatele scontate în perioada de prelungire a acesteia sunt:

- 3 baze de date/ regiuni cu firmele înființate prin proiect (câte 1/regiune)

- 3 studii cu date statistice despre firmele înființate prin proiect (câte 1/regiune)

- 3 întâlniri regionale cu antreprenorii care și-au înființat firme prin proiect (câte 1/regiune) în scopul înființării unei rețele profesionale

- 1 întâlnire generală cu antreprenorii din proiect (Alba Iulia) în scopul înființării unei rețele profesionale

- 1 vizită de studiu (Grecia)

- 1 reţea profesională înființată

- 1 bursă de mărfuri înființată

- 1 portal video

- 1 concept și plan campanie de promovare a rețelei

- 2000 de buc. pliante, afişe, flyere/personalizate pe regiuni

- spoturi radio/tv de promovare a rețelei (naționale/internaționale/regionale)

- 2.000 exemplare ghid tipărite/CD-uri

- 1 campanie internaţională de promovare a rețelei (Grecia)

- 1 conferinţă internaţională de promovare a rețelei

- 1 bibliotecă virtuală

Activitatea 4 - Măsuri integrate (consiliere, formare profesională, asistenţă) pentru iniţierea unei afaceri

  • activitatea de asistare (A 4.4) pentru firmele înființate prin proiect a fost prelungită până la finalizarea acestuia (31 mai 2013).

  • serviciile de consiliere și mediere în vederea plasării a 100 persoane din grupul țintă (A4.5) au fost prelungite până în luna aprilie 2013.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea si promovarea competentelor si actiunilor antreprenoriale, in regiunile Nord Est, Centru, Nord Vest, in vederea accesului si dezvoltarii durabile in ocupare, pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1. Imbunatatirea gradului de informare si constientizare a resurselor umane (someri, persoane in cautarea unui loc de munca) asupra oportunitatilor de initiere de noi afaceri in 3 regiuni de dezvoltare.

O2. Cresterea numarului beneficiari de masuri integrate de ocupare a fortei de munca din randul somerilor (inclusiv tineri si de lunga durata) si persoanelor in cautarea unui loc de munca, in perspectiva inceperii unei afaceri sau a unei activitati independente, din 3 regiuni de dezvoltare.

O3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale si cresterea numarului de persoane ce demareaza afaceri sau activitati independente in cele 3 regiuni vizate de proiect, in scopul crearii de noi locuri de munca si obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare.

Obiectivele specifice decurg din abordarea distincta, dar integrata a grp. tinta vizat. Realizarea obiectivelor acestui proiect va contribui la atingerea unor OBIECTIVE OPERATIONALE din DMI 5.1:

• “Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii;” – prin masuri ce faciliteaza accesul la informatii a somerilor si persoanele in cautarea unui loc de munca, campanii de informare si constientizare, precum si masuri integrate (informare, consiliere, formare si promovare a initiativelor locale de ocupare) (O1,O2)

• “Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive.” – prin servicii personalizate de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri (O3).

Prin masurile adecvate nevoilor grp. tinta, proiectul contribuie la indeplinirea OBIECTIVULUI GENERAL AL AP 5: „ facilitarea integrării pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata, atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale.”

Prin cresterea nivelului de informare/constientizare a 1000 pers. din grp. tinta, informare/consilere/orientare a 500 pers., formarea a 300 din acestea, infiintarea de 60 noi afaceri si plasarea a cel putin 40 persoane, proiectul contribuie la realizarea OBIECTIVULUI GENERAL al POSDRU – respectiv dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 persoane.


ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

A.1. Dezvoltarea iniţiativelor regionale şi locale pentru facilitarea accesului la informaţii relevante privind piaţa muncii şi sprijin în perspectiva dezvoltării şi susţinerii antreprenoriatului pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă inclusiv şomeri tineri şi de lungă durată.
A.1.1. Dezvoltarea centrelor regionale de sprijinire a iniţiativelor regionale şi locale pentru facilitarea accesului la informaţii relevante privind piaţa muncii şi integrării/reintegrării pe piaţa muncii, în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului. Se va înfiinţa şi dezvolta un centru de coordonare interregional în Regiunea Centru şi două regionale la nivelul Regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est.
A.1.2. Identificarea de potenţiali actori relevanţi la nivel regional şi local în sprijinul iniţiativelor locale. Se va pune un accent special pe cooperarea cu actorii locali relevanţi, respectiv AJOFM, partenerii sociali şi societatea civilă, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi autorităţile locale.
A.1.3. Organizarea şi implementarea evenimentelor şi acţiunilor în sprijinul promovări iniţiativelor locale şi regionale, în perspectiva unei abordări unitare în vederea stimulării ocupării, inclusiv a mobilităţii geografice şi ocupaţionale a forţei de muncă. Se vor organiza câte 3 evenimente/ caravane în fiecare regiune, cu implicarea grupului ţintă şi actorilor relevanţi de pe piaţa muncii, în vederea stimulării unor parteneriate locale ce vizează sprijinirea măsurilor active în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului şi a ocupării forţei de muncă.

A.2. Dezvoltare parteneriat transnaţional pentru sprijinirea progamelor inovatoare ce vizează combaterea şomajului prin promovarea măsurilor integrate în pespectiva dezvoltării antreprenoriatului.
A.2.1. Vizita de studiu într-un stat al Uniunii Europene: „Dezvoltarea durabilă a resurselor umane prin sprijinirea dezvoltării şi susţinerii antreprenoriatului în contextul crizei economice mondiale” şi Follow-up.
A.2.2. Vizita de studiu într-un stat al Uniunii Europene: „Transfer de bune practici şi experienţe privind modalităţi inovatoare de măsuri active adresate şomerilor, în special a celor de lungă durată, cu accent pe situaţiile dificile create de criza economică mondială” şi follow-up.
A.2.3. Elaborarea unui ghid de bune practici şi programe inovatoare în prevenirea şi combaterea şomajului prin sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului la nivel regional şi local. Acesta, împreună cu alte materiale, va fi distribuit în cadrul evenimentelor de informare/conştientizare organizate în proiect şi publicate pe site. Rezultatele vizitelor de studiu vor constitui elemente de bază în abordarea grupului ţintă. Un rezultat distinct vizează dezvoltarea unui parteneriat cu un partener cu experienţă din alt stat al Uniunii Europene, în vederea susţinerii permanente a transferului de know-how şi experienţe, implicit a sustenabilităţii pe termen mediu şi lung a rezultatelor proiectului.

A.3. Campanie de informare, conştientizare a grupului ţintă, asupra posibilităţilor de dezvoltare de noi afaceri şi selectarea zonelor de acţiune cu potenţial de dezvoltare.
A.3.1. Elaborarea conceptului de campanie şi materiale de promovare. Materialele elaborare, impreuna cu Ghidul, vor fi distribuite în cadrul Activităţii 3.2., şi ulterior, prin intermediul acţiunilor coordonate de către centrele regionale.
A.3.2. Selectarea zonelor de acţiune şi organizarea a 6 campanii/caravane regionale de promovare a culturii antreprenoriale în perspectiva unei dezvoltării durabile. În continuarea Activităţii 1.3., în cadrul căreia se vor fi identificat concret zone cu necesar mai mare de sprijin şi cu potenţial de dezvoltare, zone în care există şi un feed-back pozitiv din partea actorilor relevanţi, se vor organiza aceste evenimente regionale, concentrate pe măsuri directe adresate grupului ţintă, în sensul conştientizării cu privire la posibilitatea înfiinţării unor noi afaceri.

A.4. Măsuri integrate (consiliere, formare profesională, asistenţă), pentru iniţierea unei afaceri.
A.4.1. Selectarea, înregistrarea grupului ţintă (şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri, şomeri de lungă durată) şi furnizarea de servicii de consiliere, orientare şi dezvoltare profesională în vederea iniţierii unei afaceri pe cont propriu. În urma Activităţii 3.2. se preconizeză identificarea unui număr de persoane din grupul ţintă ce ar putea fi incluse în program. Din rândul acestora o parte va beneficia de măsuri de consiliere/ orientare şi vor fi selectate cele ce vor fi implicate efectiv în măsuri de instruire.
A.4.2. Furnizarea programului de Dezvoltare personală, în special şomerilor tineri. Aceştia vor beneficia de o sesiune adiţionala de Autodezvoltare personală – Metode de căutare a unui loc de muncă.
A.4.3. Dezvoltare, furnizare program de formare profesională continuă pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, promovarea afacerilor. Persoanele din grupul ţintă selectate vor beneficia de un program de instruire în antreprenoriat, inclusiv module adiţionale de management, accesare finanţare, TIC, dezvoltare-durabilă şi egalitate de şanse. În cadrul acestei activităţi se va lansa şi programul-concurs: „Şansa mea”, participanţii fiind motivaţi să dezvolte planuri pentru afacerile ce doresc să le iniţieze. Dintre absolvenţi, vor fi selectaţi primii 60 cu cele mai bune rezultate şi premiaţi. Premiile constau în susţinere şi asistenţă pe o perioadă de 4 luni, în înfiinţarea şi dezvoltarea propriei afaceri
A.4.4. Furnizarea de asistenţă pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri, inclusiv asistenţă privind modalităţile de accesare şi utilizare a oportunităţilor de finanţare (inclusiv alteliere de lucru).

A.4.5. Furnizarea de servicii de consiliere şi mediere pentru un număr de persoane identificate în cadrul Activităţii 4.1. Dintre persoanele din grupul ţintă, indentificate la Activitatea 4.1. vor fi incluse în program un număr de 100 dintre cele care nu au intrat în programul privind dezvoltarea antreprenoriatului. Selecţia acestora se va realiza plecând de la afacerile nou înfiinţate în acest proiect, în vederea plasării în cadrul acestora.

REZULTATE ANTICIPATE:

R 1. Înfiinţare 1 centru interregional şi 2 regionale înfiinţate, dezvoltate, dotate şi funcţionale; identificarea potenţialilor parteneri regionali/locali; organizarea a 3 evenimente/caravane cu peste 300 de participanţi; organizarea a 9 workshop-uri regionale cu peste 180 (total 480 reprezentanţi ai grupului ţintă şi ai actorilor relevanţi la nivel regional/judeţean, materiale promoţionale distribuite).

R 2. Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional: realizarea vizitei de studiu „Dezvoltarea durabilă a resurselor umane prin sprijinirea dezvoltării şi susţinerii antreprenoriatului în contextul crizei economice mondiale”; 12 participanţi, 1 raport realizat; Realizarea vizitei de studiu „Transfer de bune practici şi experienţe privind modalităţi inovatoare de măsuri active adresate şomerilor, în special a celor de lungă durată, cu accent pe situaţiile dificile create de criza economică mondială”, 12 participanţi, identificarea unui partener,1 raport; Realizarea unui Ghid de bune practici şi editatarea lui în vederea multiplicării în 2000 exemplare, inclusiv pe CD şi pe site.

R 3. Realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a grupului ţintă prin care 55% din grupul ţintă să fie informat/conştientizat (ziare, postere, broşuri, spot radio, spot TV, etc); realizarea a 1 spot TV/radio, 1 articol/ declaraţie de presă, a 100 de postere, 1500 pliante realizate şi multiplicate, 1500 exemplare ghid multiplicate; realizarea a 6 evenimente regionale cu participarea mass-media, caravane, materiale, chestionare distribuite, cu ajutorul cărora 1000 de persoane să fie informate/conştientizate direct, sau prin intermediul altor mijloace.

R 4. 30 % din persoanele din grupul ţintă să fie informate/conştientizate şi selectate pentru măsuri de consiliere/orientare/dezvoltare profesională; 20% din persoanele instruite au înfiinţat afaceri noi; 40 % din persoanele consiliate în vederea plasării au găsit un loc de muncă; 500 de persoane selectate, înregistrate, consiliate, îndrumate din care 100 şomeri tineri şi 200 din alte categorii selectaţi pentru instruire; dezvoltarea unui program de instruire, elaboare 100 materiale de curs pentru dezvoltare personală; 100 şomeri, în special tineri beneficiază de programul de dezvoltare personală şi obţin certificate de participare; Organizarea unui program complex de instruire în vederea iniţierii unei noi afaceri pentru 300 de persoane din grupul ţintă; elaborarea unui program de instruire, elaborarea a 300 materiale curs pentru antreprenoriat, inclusiv module adiţionale de management, accesare finanţare, TIC, dezvoltare-durabilă şi egalitate de şanse, certificate de participare; 60 de participanţi propuşi spre premiere în cadrul concursului: Şansa mea şi sprijinirea lor în dezvoltarea de noi afaceri. 60 de afaceri noi înfiinţate şi asistate în primele 4 luni de la înfiinţare, organizarea a 12 worshop-uri cu noi antreprenori; 100 de persoane identificate care beneficiază de măsuri suplimentare, integrate de consiliere şi mediere; 40 de persoane plasate în cele 60 de afaceri noi înfiinţate.